2.11.2021I Lední bruslení

 

15.10.2021I 140. let trati Studénka - Štramberk

 
reportáž od 4:09 minuty
 

12.10.2021I Fotografie

Vážení rodiče

„Vánoční fotografie“ jsou k nahlédnutí u paní učitelek na třídách.

 

Ceny:

základní série- plná                                340,- Kč

přídavný balíček- vánoční                     130,- Kč

Základní série-sourozenci-plná            380,- Kč

 

 

Fotografie budou vydány po zaplacení.

Děkujeme za pochopení.

 

29.9.2021I Děkujeme všem dětem a rodičům za příjemně strávené odpoledne :-)

 
 

14.9.2021I Plavecký výcvik- POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY

 

Další informace na nástěnkách (v šatnách) tříd 
ŽABIČEK a SLUNÍČEK
 

1.9.2021I Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2021

KE STAŽENÍ ZDE: 522 sdělení výše záloh.pdf (901811)

 

DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ÚČINNÉ OD 31. 8. 2021

TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

Děti v MŠ se netestují.

RESPIRÁTOR

Respirátor v MŠ nadále musí nosit rodiče.

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku.

NÁVRAT Z CIZINY

Neumožňuje se vstup dětem, které se vrátily ze země s vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, respektive po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

INFEKČNÍ MONEMOCNĚNÍ

Neumožňuje se vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění

SPOJOVÁNÍ TŘÍD

Spojování tříd bude probíhat pouze ve zcela výjimečných případech

AKCE V MŠ

Akce s účastí cizích osob – divadla apod. budou na zvážení VU na jednotlivých pracovištích

 

1.9.2021I Pravidla pro vstup do MŠ

 

Do budovy mateřské školy nesmí vstoupit osoba, která vykazuje známky infekčního onemocnění dýchacích cest (rýma, kašel, teplota). Pokud má dítě alergický kašel nebo alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení od praktického lékaře.

 

Po vstupu do mateřské školy si děti i doprovod řádně vydezinfikuje ruce.

 

Doprovod dítěte-vždy jedna osoba v prostorách mateřské školy, bude mít ochranu dýchacích cest. V budově školy se bude zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou, nebude vstupovat do třídy, dítě předá ve dveřích z chodby (zvonky do každé třídy) a v případě potřeby bude komunikace probíhat telefonicky nebo elektronicky.

 

Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou.

 

Do mateřské školy si děti nebudou nosit žádné hračky.

 

Rodiče sdělí paní učitelce telefonní kontakt (vždy dostupný) či jeho změnu, vhodný je i email.

 

V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, budou rodiče neprodleně telefonicky kontaktováni a jsou povinni si dítě v co nejkratším čase z MŠ vyzvednout.

Prosíme, dodržujte dobu stanovenou pro příchod do MŠ - do 8.00 hodin.

​    

 

 

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM          

Zapojili jsme se do akce ,, Celé Česko čte dětem " a tímto žádáme i rodiče o spolupráci, kdy i Vy můžete přijít do naší školky a přečíst dětem pohádku. Nestyďte se a domluvte se s Vaší paní učitelkou co, kdy a jak.

Trochu výňatku z projektu:

Mateřské školy mohou - a také by měly - domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami. 

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.
Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje. Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním. 

Americký propagátor čtení pro děti Jim Trelease zase napsal: "Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt demokracie." A my se této velké civilizační hrozbě sami a dobrovolně vystavujeme. 

Kampaň Celé Česko čte dětem je adresována především rodičům. Řada rodičů má však problém najít volný čas nebo nemá motivaci dětem číst. Část z nich se mylně domnívá, že se dítě může naučit jazyk z televize nebo internetu. Je potřeba přesvědčovat rodiče o tom, že je důležité, aby si s dětmi co nejčastěji povídali, aby se zapojili do jejich výchovy a četli jim doma. Současně by však měla děti podporovat v jejich jazykovém a duševním vývoji škola - i ona by jim měla umožňovat každodenní kontakt s knihou - vlastní čtení i předčítání učitele.

Každodenní četba žákům pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou "půdy k tomu, aby mohla přijmout zrno a posléze vydat bohatou úrodu". Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost. Důležité jsou také prokazatelné změny v chování dětí, kterým učitelé denně čtou: zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k učiteli a přátelštější atmosféra ve třídě.